HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA TÂN

  

NGUYỄN VĂN THIỀN
Chủ Tịch Hội đồng quản trị


VÕ VĂN BÌNH

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

 

TRẦN CHIẾN CÔNG

Thành viên HĐQT

TẠ TRỌNG HIỆP

Thành viên HĐQT

 

ĐỖ NGỌC KHÁNH

Thành viên HĐQT

 

đăng: 14:04 05-07-2021   |    tác giả:    |    xem: 809