Trách nhiệm của người thanh toán

1- Hình thức thanh toán:

 - Hóa đơn tiền nước được phát hành 12 kỳ/năm. Trường hợp khách hàng sử dụng nước nhiều Giwaco có thể phát hành thêm hóa đơn theo kỳ ghi nước hàng tháng có thể từ 01 đến 03 lần và một năm có thể nhiều hơn 12 lần phát hành hóa đơn tiền nước. Hàng tháng, khi nhận giấy báo tiền nước, khách hàng thanh toán tiền nước một lần bằng tiền đồng Việt Nam tại địa chỉ đặt đồng hồ nước hoặc bằng các hình thức thanh toán thông dụng khác được hai bên cùng chấp nhận.

- Trường hợp khách hàng chưa thể thanh toán tiền nước ngay khi nhận giấy báo thì phải đến thanh toán tại các địa điểm do Công ty quy định trong thời hạn 07 ngày.
 
2- Thời hạn thanh toán: 

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được giấy báo thanh toán tiền nước, khách hàng thanh toán tiền nước cho Công ty theo các hình thức đã quy định, sau thời gian trên khách hàng chưa thanh toán tiền nước cho Công ty được thì Công ty sẽ gửi giấy báo lần 2 (lần cuối). Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận giấy báo lần 2 khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền nước cho Công ty. Quá thời gian quy định vì lý do nào đó (kể cả trường hợp khách hàng không nhận được giấy báo) mà Công ty vẫn không nhận được tiền thanh toán của khách hàng, thì Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp nước cho đến khi khách hàng thanh toán đầy đủ tiền nước và các chi phí đóng mở nước (nếu có).

- Trong trường hợp khách hàng có khiếu nại khối lượng nước tiêu thụ trong tháng thì khách hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng nước theo hóa đơn đã có, khi  hai bên cùng xác định được số lượng nước chênh lệch (tăng hoặc giảm) thì số lượng nước chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào hóa đơn tiền nước tháng kế tiếp.

- Trong trường hợp khách hàng trễ hạn thanh toán thì Công ty được quyền tính thêm lãi chậm thanh toán (ngoài số tiền nước chưa trả) theo lãi suất nợ quá hạn của Ngân hàng thương mại quy định tại thời điểm thanh toán.

đăng: 10:13 29-05-2021   |    tác giả: Giwaco.vn   |    xem: 1643